SireMatch

SireMatch

Připařovací plán pro dokonalé stádo

  • Možnost nastavení individuálního chovného cíle
  • Pracuje s PH národními, IB, ofic. USA, případně MACE
  • Zvyšuje uniformitu stáda

SireMatch

Proč je SireMatch nejpoužívanější připařovací program?

Jedna z nejdůležitějších funkcí je možnost nastavení individuálního chovného cíle dle požadavků chovatelů. Při tvorbě připařovacích sestav používá SireMatch všechna dostupná data. Pro účely připařování kombinuje plemenné hodnoty býků a krav. Ty získává buď z oficiálně publikovaných dat, nebo si je dopočítává s využitím oficiálních plemenných hodnot otce a otce matky a ve výpočtech zohledňuje i hodnocení utváření zevnějšku plemenic. Program může použít národní plemenné hodnoty, pokud jsou k dispozici, oficiální americké plemenné hodnoty, popřípadě MACE přepočty. SireMatch umožňuje i využívání genomických býků, jejichž PH byly stanoveny na severoamerické nebo evropské referenční populaci. Samozřejmostí je možnost regulace maximálního stupně příbuznosti i rizika výskytu genetických vad.

Jedinečné funkce

SireMatch má unikátní funkce, pomocí nichž chovatel dosáhne požadovaného genetického pokroku s ohledem na uniformitu celého stáda. Připařovaní na úrovni jednotlivých zvířat není založeno pouze na plemenných hodnotách či vypočtených indexech, ale na tzv. indexech zisku. Zisková funkce přemění plemenné hodnoty na body zisku proto, aby byl na „špatné“ hodnoty, které je třeba přednostně zlepšit, následně kladen větší důraz, než na znaky s vysokými hodnotami, které je třeba pouze udržovat. To vše s ohledem na průměr stáda, které má být prostřednictvím cíleného připařování zlepšováno. Cílem připařovaní je nejen zvýšení průměrných hodnot stáda v požadovaných znacích, ale hlavně snížení variability potomstva a vytvoření uniformního stáda, které pro chovatele znamená menší nároky a vyšší efektivitu.

Jak to funguje

U každé krávy je pro každý znak spočtena odchylka znaku od průměru stáda. Po vynásobení vahou danou v chovném cíli, tj. [(PH – průměr stáda) * váha] získáme hodnotu znaku v chovném cíli. Po sečtení výsledků přepočtu jednotlivých znaků je získán tzv. index krávy. Tento index je následně používán pro řazení krav při zohledňování dalších parametrů, jako je použití sexovaných ID na zvolené procento nejlepších plemenic nebo naopak použití masných býků na určené procento nejhorších plemenic. Tyto indexy ovšem nejsou používány pro kalkulaci nejvhodnějších kombinací, jelikož prostou kombinaci úrovně plemenné hodnoty a její váhy v chovném cíli není možné využít pro určení jasných priorit připařování. Tedy určitě ne, pokud chceme docílit uniformního stáda.

Pro potřeby využití profitových funkcí je stanovena tzv. požadovaná úroveň zlepšení. Tato hranice je stanovena v úrovni 25 % nejlepších zvířat v daném znaku. Zvířata, která mají daný znak nad touto hranicí, již nedostávají žádné body navíc za zlepšení tohoto znaku. Vyšší tlak je tak vyvíjen na zlepšení parametrů, které úrovně 25 % nejlepších krav ve stádě nedosahují.

Tyto funkce lze sice v programu eliminovat tak, aby se v daných parametrech zlepšovaly všechny kombinace bez ohledu na kvalitu matek v daných parametrech ve vztahu k průměru stáda, je ale nutno říci, že se v tomto případě vzdáváme jedné z nejsilnějších výhod programu SireMatch, která pomáhá sjednotit zlepšované stádo.

Výhody

  • Sexované sperma a masní býci

Pokud chcete efektivněji pracovat s různými skupinami v rámci stáda, určitě využijete již zmíněnou funkci řazení zvířat. SireMatch může automaticky nasazovat sexované inseminační dávky na ty nejlepší plemenice dle Vámi zadaného chovného cíle. Na druhou stranu je program schopen určit i plemenice, jejichž potomci nejsou dle zadaného chovného cíle vhodní pro další použití v daném stádě a může na tyto plemenice doporučit masné býky.

  • Problémové znaky

Vedle definování vlastních chovných cílů si uživatel může vybrat i několik limitních znaků, na které bude kladen zvláštní důraz. SireMatch pak zajistí, že všichni býci, kteří tyto vlastnosti nezlepšují, respektive nedosahují stanovené minimální hodnoty, budou z připařování vyloučeni a to bez ohledu na plemennou hodnotu nebo hodnocení zevnějšku připařované plemenice.

Program ale může pracovat i s nastavením problémových znaků ve vztahu k lineárnímu hodnocení připařovaných zvířat. Jedná se o omezení býků, kteří mohou být použiti do kombinace s kravami, jejichž hodnocení zevnějšku je dle limitních hodnot považováno za problémové. A to i v případě, že dané znaky nejsou v chovném cíli. Například pro plemenici s velmi krátkými struky dle lineárního hodnocení zevnějšku bude z připařování vyloučen býk, který tento parametr nezlepšuje, a to i kdyby v ostatních parametrech byl optimálním.

Program pracuje s oficiálním hodnocením zevnějšku, které zajišťuje ČMSCH, ale pro účely připařování a hlídání problémových znaků je možné použít i neoficiální hodnocení zevnějšku poskytované zaměstnanci CRV.

  • Transparentní výstupy a webové rozhraní

Výstupem mohou být různé kombinace sestav ve formátu pdf se třemi možnými kombinacemi připařování včetně grafických přehledů a podrobných analýz stáda a efektů zvoleného připařování na budoucí generaci. Pomocí exportu výsledků do excelu je navíc možné tyto výstupy libovolně přizpůsobit potřebám chovatelů, popřípadě přímo naimportovat do softwarových programů na řízení stáda, jako je Farmsoft, Mooml, WinFas a AgInfo. Chovatel může obdržet i seznam zamítnutých kombinací a důvody těchto zamítnutí.

Mým pomocníkem pro šlechtění stáda je jednoznačně počítač. Nedám dopustit na program SireMatch a unikátní sestavy CRV.
Ing. Petr Černík, hlavní zootechnik ZAS Úžice